Riešenia

  • manažovacie systémy zamerané na monitorovanie a správu IT a komunikačného prostredia
  • systémy pre testovanie funkcionality aplikácií (funkčné a výkonnostné testovanie)
  • návrh procesov podľa odporúčania ITIL a implementácia programových riešení pre podporu ITIL procesov
  • riešenia zamerané na zvýšenie bezpečnosti informačných systémov
  • systémy pre detekciu nepovolených prienikov do IT infraštruktúry - IDS
  • systémy na riadenie identít a prístupov k IT zdrojom v rámci organizácie - identity management
  • riešenia zamerané na digitálne spracovanie, archiváciu a riadenie obehu dokumentov – dokument manažment
Vykonávame vzájomnú integráciu manažment systémov od rôznych výrobcov.

Spoločnosť PromiNet implementuje manažment systémy, ktoré umožňujú identifikovať výpadky IT služieb (chyby zariadení, chyby obsluhy, výpadky služieb dodávateľov, aktivovanie záložných systémov, útoky na informačný systém, ...). Umožňujú identifikovať príznaky zhoršenia kvality IT služieb (dlhé odozvy, nízka priepustnosť, veľká chybovosť, ...).

Implementované manažment systémy poskytujú operatívny prehľad o stave všetkých komponentov IT systému. Poskytujú prehľad o stave jednotlivých IT systémoch (IT službách), prehľad o väzbách medzi systémami (pre identifikovanie príčin a dopadov výpadkov), prehľad o histórii udalostí (výpadkov, incidentov).

Spoločnosť PromiNet implementuje systémy, ktoré podporujú správu služieb podľa odporúčaní ITIL: automatizácia procesov typu Incident management (správu porúch a požiadaviek používateľov o podporu), Problem management, Configuration management (pre vytvorenie centrálnej evidencie IT komponentov), Change management (pre plánovanie a riadenie zmien v IT infraštruktúre), Service Level management (pre kontrolu vyhodnocovania plnenia dohodnutých SLA – zmlúv o kvalite poskytovania služieb).


Cisco HP IBM MS