Podpora poskytovania
IT služieb (ITSM)

Udržujte spokojnosť užívateľov IT služieb a nízke náklady na ich prevádzku. Predchádzajte problémom a stratám spôsobeným nedostatkami softvérových riešení či výpadkami IT infraštruktúry.

Pomôžeme vám vytvoriť systém a zaviesť v praxi overené postupy, ktoré zabezpečia bezporuchovú prevádzku a rýchle odstránenie prípadného výpadku IT služieb.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť pri zavádzaní najlepších postupov pre riadenie IT služieb (ITSM) na základe doporučení ITIL, COBIT, či certifikácie ISO 20000.

Podpora poskytovania
IT služieb (ITSM)

Udržujte spokojnosť užívateľov IT služieb a nízke náklady na ich prevádzku. Predchádzajte problémom a stratám spôsobeným nedostatkami softvérových riešení či výpadkami IT infraštruktúry.

Pomôžeme vám vytvoriť systém a zaviesť v praxi overené postupy, ktoré zabezpečia bezporuchovú prevádzku a rýchle odstránenie prípadného výpadku IT služieb.

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam vám vieme pomôcť pri zavádzaní najlepších postupov pre riadenie IT služieb (ITSM) na základe doporučení ITIL, COBIT, či certifikácie ISO 20000.

Ponúkame vám:
Poradenstvo pre postupné zavádzanie systematických procesov do riadenia IT prevádzky.

 

Pomoc pri nasadzovaní podporných softvérových riešení špecializovaných na oblasť ITSM.

Pripravíme vám softvérové riešenia
pre riadenie poskytovania IT služieb:
 • Cenovo variabilné

 

 • Prakticky zamerané

 

 • Variabilné podľa rozsahu funkcionality

 

 • Rýchlo nastavené
Service desk – jadro systému ITSM
Helpdeskové riešenie umožňuje:
Prijímanie, evidenciu a sledovanie plnenia požiadaviek používateľov (ticket management, resp. ticket workflow)
Spracovanie automaticky generovaných chybových hlásení z prepojeného dohľadového systému.
Ďalšie funkcie ITSM systému

Change Control, Change Management

  • riešenie procesu plnenia požiadaviek na zmenu

Knowledge base

  • tvorba databázy riešení požiadaviek v minulosti, ktorá sprístupní popis riešenia známeho problému

SLA management

  • nastavovanie a sledovanie parametrov pre plnenie zmluvných požiadaviek.

Automatizovanie postupu

  • riešenie často sa opakujúcich požiadaviek

Dashboard

  • grafický panel pre riešiteľov a IT manažérov, ktorý prehľadne zobrazuje sledované parametre spojené s výskytom a riešením servisných požiadaviek.

Programátorské API rozhrania

  • umožňujú integráciu s inými softvérovými nástrojmi, prípadne tvorbu vlastných doplnkových modulov

Ďalšie nástroje

  • nástroje na komunikáciu s používateľmi a spoluprácu v rámci riešiteľského tímu
  • podpora mobilných zariadení
Pomocou špecializovaných softvérových nástrojov je možné riešiť ďalšie úlohy spojené s poskytovaním IT služieb napr.:

Asset management
Inventarizačný nástroj pre automatizovaný zber informácií o stave HW a SW na vybraných zariadeniach (servery, desktopy, sieťové zariadenia). Získané informácie  je možné analyzovať a porovnať s existujúcimi dátovými zdrojmi – zmluvy, inventarizačné zoznamy. (Porovnanie evidovaný vs. skutočný stav).

Centrálna databáza CMDB
Vytvorenie a udržiavanie databázy obsahujúcej záznamy o autorizovanej konfigurácii komponentov IT služieb, o ich atribútoch a vzájomných vzťahoch.
Dôležitým vstupom pre CMDB sú aktuálne informácie získané pomocou inventarizačného nástroja. Jediná pravda o IT položkách a ich vzájomných vzťahoch, ktorú máme k dispozícii prostredníctvom databázy CMDB je významným zdrojom informácií pre podporu práce IT prevádzky a plnenie požiadaviek viacerých kľúčových ITIL procesov ako sú: Service desk, Change control, Incident management, Problem management.

Kontakt

  Áno, súhlasím so spracovaním osobných údajov * Súhlasím so spracovaním osobných údajov